Regulamin

  1. Wszystkie zamówienia bedą sprawdzane przed wysłaniem na maszynę.
  2. Klient zostanie poinformowany o każdej zmianie technicznej. 
  3. Każdy nowy klient po złożeniu zamówienia musi wpłacić zadatek o wartości 70% kwoty zamówienia. 
  4. Czas realizacji może uledz zmianie.
  5. Klient zostanie poinformwany sms'em bądź telefonicznie o gotowości zamówienia. 
  6. W razie jakichkolwiek problemów jesteśmy do Państwa dyspozycji kontak: 691-971-060

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W związku z powyższym złożenie zamówienia w Sklepie nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do umowy kupna-sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron.

3. Zamówienia można składać bezpośrednio w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sklepu dwa e-maile: - automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający fakt wpłynięcia zamówienia na serwer Sklepu, - e-mail, w którym Sklep doprecyzuje szczegóły realizacji zamówienia i warunki dostawy. Oferta transakcji złożona Klientowi w tym e-mailu jest dla Sklepu wiążącą przez okres jednego tygodnia.

5. Wpłata na konto bankowe lub do kasy Sklepu należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy kupna – sprzedaży.

6. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

8. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem ‘Hurtowni Ir-Bud’ do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu Klienta i do wysłania ich drogą pocztową na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

9. Klient może wprowadzać zmiany w Zamówieniu przed wzięciem  zlecenia do realizacji.

10. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT, która jest wysyłana do Klienta na adres pocztowy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.

11. Faktura VAT wystawiana jest po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.

12. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się że zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem, co jest jednoznaczne z oświadczeniem o odmowie potwierdzenia i realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienie produktów wyprzedażowych wynosi 14 dni roboczych.

13. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.

14. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu.

TERMIN REALIZACJI

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności za zamówienie na konto bankowe lub do kasy sprzedawcy.

2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili skompletowania wszystkich składowych zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).

3. Warunkiem wysłania towaru do Klienta jest uregulowanie przez Klienta całej należności za zamówienie oraz uzgodnienie z nim daty wysyłki towaru.

4.Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

6. W przypadku anulowania przez Sklep zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

FORMY PŁATNOŚCI

1. W Sklepie przyjęte są dwie formy płatności: przedpłata oraz płatność przy odbiorze.

2. Podstawową formą płatności jest przedpłata przedpłata 60

3. Płatności mogą być dokonane przelewem na konto bankowe sprzedawcy lub wpłatą gotówkową do kasy w naszym oddziale w Łukowie.

4. Podstawą dokonania płatności jest e-mail wysłany przez Sklep do Klienta. Znajdują się w nim wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji tj: dane osobowe Klienta - zgodne z zamówieniem, -numer konta bankowego, na które Klient dokonuje wpłaty,(BANK NAZWA NUMER) nazwę i adres właściciela rachunku tytuł zapłaty adres Sklepu

5. Na specjalne życzenie Sklep może wystawić Fakturę Pro Forma, na podstawie której Klient dokona płatności za zamówiony towar.

6. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT, która razem z towarem jest wysyłana do Klienta na adres pocztowy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym

DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIENIA

1. Koszt transportu uzależniony jest od odległości, wartości, wagi oraz gabarytów zamówienia i ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie. I będzie ustalany z klientem telefonicznie lub mailowo.

2. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej która ponosi całkowitą odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe dostarczenie zamówionego towaru w stanie nienaruszonym.

3. Sklep dopuszcza możliwości odbioru osobistego zamówionych produktów. Formy płatności dostępne przy opcji "Odbiór osobisty" to zapłata gotówką przy odbiorze lub przelew na konto przed odbiorem.

4. Dostawa towaru może być również za pośrednictwem Sklepu po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i kosztów dostawy.

5. Termin wysyłki uzgadniany jest z Klientem w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów transportu.

6. Odbiór Zamówienia musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem.

7. Pisemne potwierdzenie odbioru towarów oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności towarów oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

8. Podczas odbioru Zamówienia Klient jest zobowiązany do kontroli zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Klient jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie. W razie braku lub uszkodzenia towaru Klient zobowiązany jest spisać z kurierem protokół szkodowy.

9. Prosimy, aby po odbiór zamówień zgłaszali się Państwo dopiero po otrzymaniu od nas maila z informacją, że zamówienie gotowe jest do odbioru.

10. Udajac się do punktu odbioru proszę zabrać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dane identyfikujące zamówienie (nazwisko, imię Zamawiającego i numer zamówienie)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonując rejestracji Klient udziela firmie "IR-BUD" zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 18 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000, ze zm).

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

* Administratorem danych jest Hurtownia Ir-Bud Ireneusz Goławski ul.Warszawska 87 21-400 Łuków

1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:

- w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferowanych przez Administratora produktów;

- w celu realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia (zawarcia umowy);

- w celu wystawienia i doręczenia Pani/Panu faktury VAT dokumentującej dokonanie zakupu;

- w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją zamówienia, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych;

- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora wobec Pani/Pana.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

4. W przypadku gdy podanie danych osobowych było dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody należy dokonać w formie pisemnej, a pismo należy złożyć w siedzibie głównej Administratora: ul.Warszawska 87 21-400 Łuków, lub przesłać drogą elektroniczna na adres: hurtownia@ir-bud.pl 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem realizacji złożonego zamówienia.
  2. Pani/Pana dane osobowe oraz będą przekazywane tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa (ZUS, Urząd Skarbowy, organy ścigania), ewentualnie także podmiotom świadczącym usługi prawne, usługi księgowe oraz usługi informatyczne na rzecz Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

3. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych

ZWROTY

1. Konsument ma prawo od odstąpień od umowy w terminie 10 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyczy.

2.Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania lub montażu i musi być zapakowany w oryginalne opakowanie.

3. Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginał faktury VAT.

4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych elementów wyposażenia wnętrz, natomiast nie dotyczy usługi przewozu tych elementów. Klientowi nie są więc zwracane koszty powstałe w związku z transportem ze Sklepu do Klienta.

5. Sklep zobowiązuje się do rozliczenia z Klientem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych artukułów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

2. Nie spisanie przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu szkodowego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich.

3. Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne Klient powinien wysłać do Sklepu zgłoszenie reklamacyjne listem poleconym na adres siedziby firmy Hurtownia Ir-bUD, pod rygorem nieważności.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat, oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu szkodowego spisanego z przewoźnikiem.

5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

6. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory artykułów mają wyłącznie charakter orientacyjny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

2. Właściciel Sklepu ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmienione postanowienia Regulaminu stosuje się do Zamówień składanych po opublikowaniu zmian na stronie internetowej, co oznacza, że Klienta wiąże Regulamin obowiazujący w chwili składania Zamówienia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz. 1176/ oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

4. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz Zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.